มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2559 )

ประกาศรับสมัคร
13 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการรับสม้ครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เพศหญิง/เพศชาย ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :รับหนังสือ เอกสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับในสมุด เสนอต่อหัวหน้างานพัสดุและส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งหนังสือของหน่วยงานหรือส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเรื่องมาลงทะเบียนส่งให้หน่วยงานหรือส่งทางไปรษณีย์หรือ FAX แล้วแต่ความ สะดวกและรวดเร็วของแต่ละงาน รับเรื่องต่างๆ ส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อบริษัท ห้างร้าน เพื่อขอใบเสนอราคา แจ้ง ให้บริษัท ห้างร้าน มารับใบสั่งซื้อและให้นำของมาส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด พิมพ์ใบเบิกพัสดุ และใบลงทะเบียนที่จัดซื้อให้แล้วเสร็จของแต่ละหน่วยงานและสาขา ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประจำปี และส่งให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน พิมพ์รายละเอียดทะเบียนคุมวัสดุถาวรของสาขา และหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ประจำปี และส่งเก็บเป็นหลักฐาน

พิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการรับซองสอบราคาพัสดุ
ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพัสดุ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
การเขียนสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ
การวางแผนและจัดการพัสดุ

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.35880088806152