มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2559 )

ประกาศรับสมัคร
13 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการรับสม้ครบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :เพศหญิง/เพศชาย ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :จัดทำข้อมูลข่าว จดหมายข่าวประจำเดือน และรายสามเดือน
จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นพับคณะ และสาขาวิชา
จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นป้าย แบรนด์เนอร์ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์คณะ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยข่าวภายนอก
ถ่ายภาพ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในคณะ และนอกคณะ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในคณะ
ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในคณะ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของคณะ ผ่านระบบป้ายไฟวิ่ง
ดูแลและปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในคณะ
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
จัดทำสำเนาเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำตัวอักษรเวที ฉากประกอบงานต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์ ทั้งภายนอกและภายใน
ทำป้าย cutตามเอกสารout รับสมัครสอบ พระราชทานปริญญาบัตร และการแข่งขันต่างๆ
นำข่าวสารต่างๆ โฆษณาผ่านช่องทางเว็บไซต์
ประสานงานด้านการถ่ายทำ VTR ทั้งภายนอกและภายใน เช่น รายการ
มหาวิทยาลัยท้าฝัน โฆษณามหาวิทยาลัย เป็นต้น
จัดทำ VTR งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานปัจฉิม
นิเทศ งานนำเสนอคณะกรณีมีผู้มาเยี่ยมชมคณะ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
ออกแบบสื่องานประชาสัมพันธ์
การเขียนสคริปต์
การสรุปข่าวและการนำเสนอข่าว

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.25600600242615