สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 2 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
26 เมษายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลการทำงานจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัท มาแล้ว เช่น Excel, PowerPoint, Access, ASP, PHP, Html, Visual Basic, Net, Java ฯลฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปลัดตามเอกสารกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงาน และพัฒนาระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและสะดวกกับผู้ใช้บริการ องค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการและระบบประมวลผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
1. การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบการโปรแกรม และระบบการจัดการฐานข้อมูล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint, Access)

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

0.24960112571716