กรมการจัดหางาน

ที่อยู่ : ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


กรมการจัดหางาน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกำหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การเผยแพร่ผลการศึกษา วิจัย และผลงานด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ การแนะแนวอาชีพ อบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในกรณีการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตามโครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด ๒๔ ชั่วโมงได้ และมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการ
บริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมการจัดหางาน

12.984025001526