มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
7 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. ควบคุมดูแล รักษา ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒. บันทึกวีดิทัศน์ การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายภายใน (Internet)
๔. ตรวจ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง Software ต่าง ๆ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.49920105934143