กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่ : 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
22 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเป็นผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑

ทักษะ/สมรรถนะ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและการจัดทำระบบ มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๒) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังทางสังคม เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม และการวางแผนการป้องกัน แก้ปัญหาและพัฒนางานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด
(๔) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสารวิชาการ สื่อเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๕) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดหาระดมทุน และจัดสรรเงินกองทุนในความรับผิดชอบ
(๖) ติดตาม รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๒) ร่วมจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

0.54600095748901