กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่อยู่ : 218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ   ( 3 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
27 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 , 18,510 - 20,370 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น จนถึงผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงาน ภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูง โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาทางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการออกแบบผังแม่บท วางผังงานขนาดใหญ่ ออกแบบรายละเอียด เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมทั่วไป หรืองานด้านอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากเป็นพิเศษ หรือมีงบประมาณสูงมาก ตรวจพิจารณาแก้ไขให้คำแนะนำ ในการออกแบบวางผังและการคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงนามรับรองแบบ ตามที่กฎหมายกำหนด อำนวยการควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ตามรูปรายการที่กำหนด โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้นคว้าพัฒนาเอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม และอำนวยการโครงการนั้น ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาค้นคว้าปรับปรุงหรือประยุกต์งานด้านวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำแบบ จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ควบคุมการก่อสร้าง งานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง เพื่อพัฒนาการจัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม การวางผัง และทางกายภาพเมือง ให้มีคุณภาพ
(๓) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบเพื่ออนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโบราณหรือพื้นที่ประวัติศาสตร์
๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔ ด้านการบริการ
ให้ความเห็น ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานภูมิสถาปัตยกรรม ดังนี้
(๑) การออกแบบ และเขียนแบบเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
(๒) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่ปฏิบัติ
๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง

0.31200098991394