มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่ : 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 3 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
2 สิงหาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานมาแสดง
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
พิมพ์ดีภาษาไทย 40 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th/2013
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1.ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ตามเอกสาร ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยการสอบแข่งขัน คะแนนเต็ม 200 คะแนน 2.ประเมินสมรรถะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามเอกสาร ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ตามเอกสาร ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคติ โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

0.46800112724304