มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ( 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
21 กันยายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน การบัญชี การเงิน การคลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการจัดทำรายงานการจ่ายตรงจากระบบ GFตามเอกสารMIS ประจำวัน ดำเนินการจัดทำการจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติตามการจ่ายตรงจากระบบ GFตามเอกสารMIS

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และประเมินโดนวิธีสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กันยายน ถึง วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.34320020675659