จังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000


จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 1 พฤศจิกายน - 8 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
24 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
จังหวัดสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม
Microsoft word, Excel และการใช้ Internet เป็นต้น
(5) มีความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(6) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
(8) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ
(2) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลผลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(3) ประสานการจัดทำคำของบประมาณของจังหวัด
(4) ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในจังหวัด
(5) ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารงานทั่วไป เช่น การจัดงานรับรองและพิธีการต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและรายการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
(7) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จังหวัดสมุทรสาคร

0.34319996833801