กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่ : 88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ การสำรวจโรค การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมละพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2548
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้านคุณลักษณะของบุคคล เกี่ยวกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์, การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0.22940111160278