มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( 3 มกราคม - 12 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
26 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ
๒. ติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
๓. ประสานแหล่งทุนงานบริการวิชาการ
๔. เครือข่ายบริการวิชาการ
๕. จัดนิทรรศการงานบริการวิชาการ
๖. เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ
๗. โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประสานงานบริการวิชาการ
๘. วางแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ
๙. รวมรวบข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ
๑๐. การบันทึกข้อมูลผลการประเมินและหลักฐานเอกสารอ้างอิงในระบบสารสนเทศ
๑๑. รวบรวมข้อมูลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ
๑๒. รวบรวมข้อมูลจัดทำการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการและการบริการสังคม ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการและระบบสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.38300490379333