มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( 3 มกราคม - 12 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
26 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
๒. วางแผนและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
๓. บันทึกภาพนิ่งและวีดิทัศน์ ตามกิจกรรมต่าง ๆ
๔. ดูแลและสำรวจสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความพร้อมใช้ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
๕. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมคืนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
๖. บริการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
การร่างหนังสือโต้ตามเอกสารตอบทางราชการ ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ทดสอบการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.28079986572266