สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ที่อยู่ : 35 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)   ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
12 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง พื้นฐาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานทางวิชาการ
(2) สำรวจ ค้นคว้า ทบทวน ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงประกอบการวิเคราะห์ ออกแบบ วิจัย หรือจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรฐานประกอบการพัฒนา แก้ไขปัญหาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
(3) วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และประเมินสถานการณ์ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการแนวทางการดำเนินงาน ต้นทุน และความคุ้มค่าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ การบริหารจัดการด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะ
2. ด้านการวางแผน
(1) ออกแบบกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนการวางแผน การดำเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(2) รวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงาน บุคลากร คณะกรรมการต่างๆ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำและตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆ ที่อยู่ ในความรับผิดชอบแก่บุคลากรในและนอกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลหรือความรู้ ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ ปรับปรุงฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ มาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ โดยวิธีการ สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน มีหลักสูตรการสอบแข่งขัน ดังนี้
1. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

0.43680095672607