มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   ( 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
17 เมษายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
2. จัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์
3. จัดซื้อ จัดจ้างหมวดค่าใช้สอย
4. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
5. คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี
6. จัดทำแผน ตามเอกสาร ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
7. ควบคุมดูแลวัสดุคงคลัง
8. จัดทำระบบบัญชี 3 มิติ
9. งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
พรบ.การจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน / ปฏิิบัติ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.43680095672607