มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
17 เมษายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสารบรรณ ควบคุม ดูแล การรับส่งเอกสารทางราชการ
2. ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือและเอกสารที่นำเสนอผุู้บริหารพิจารณา
3. ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
4. ควบคุมการรับตามเอกสารส่งไปรษณีย์

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน/ปฏิชัติ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.42120003700256