กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ( 23 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและโครงการต่าง ๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ประเทศไทย 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. มนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน 4. ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิชาการเกษตร

0.39000105857849