กรมพัฒนาที่ดิน

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ   ( 8 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2561 )

รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(2) ความรู้เกี่ยวกับ
ด้านแผนที่ การจัดทำข้อมูลแผนที่
การสำรวจ และจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน
การจัดทำข้อมูลจำแนกประเภทที่ดิน
การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร
การสำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์งานราชการอื่นๆ ของ กรมพัฒนาที่ดิน

0.3588011264801