มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านคอมพิวเตอร์
มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
มีความสามารถออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Relational ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Microsoft .NET และ/หรือ JAVA
มีความสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ระบบ Microsoft SQL Server และ/หรือ Oracle
มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่คณะฯ ต้องการ
มีความสามารถในการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบสารสนเทศตามความต้องการใช้งานของระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
2. ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ
3. พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามการใช้งานของคณะฯ
4. จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามการใช้งานของคณะฯ
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

ทักษะ
ออกแบบ สร้าง จัดการ ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในคณะฯ
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

สมรรถนะ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.39000082015991