สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างทั่วไป   ( 25 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
19 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ช่างทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี, ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์
มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทศสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับการตรวจสภาพและดูแล รักษายานยนต์ทุกประเภท รวมทั้งการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งช่างทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเนื้อหาต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแต่งตั้งประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

ทักษะ
ประเมินผลบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การบริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

สมรรถนะ
ประเมินผลบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การบริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารการประเมินครั้งที่ 1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครสอบ (ผนวก ก, ข, ค, ง) ตามเอกสารการประเมินครั้งที่ 2 ประเมินโดยการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ บุคลิกภาพ ทัศนคติฯ โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนน กำหนดไว้ในผนวก ก, ข, ค, ง ตามตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบได้ระบุไว้ในใบสมัคร ตามเอกสารผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1(ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสารผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0.40559983253479