กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1)   ( บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
25 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. พิจารณารับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3. ให้คำแนะนำในโครงสร้างข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำขอที่ยื่นจดทะเบียน
4. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในการรับจดทะเบียน
5. วิเคราะห์และจัดทำสารบัญประกาศโฆษณาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/แบบผังภูมิวงจรรวม
6. จัดทำทะเบียนที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรแล้ว
7. จัดทำสถิติการบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบริหารงานข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา
8. ติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูล
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตามเอกสาร ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ (รวม 40 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (รวม 60 คะแนน) 1. ทดสอบความรู้ด้านวิศวกรรมโดยการแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ( 10 คะแนน) 2. ทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม จำนวน 2 ข้อ (ข้อละ 25 คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

0.39000010490417