กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ที่อยู่ : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโลหการปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
6 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโลหการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิศวกรรมโลหการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมโลหการ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดจน การบริหารจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและจัดการวัตถุดิบ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่แข่งขันได้ ไปจนถึงผู้บริโภค
(2) อนุญาตและกำกับดูแลการประกอบโลหกรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย และตรวจสอบการประกอบโลหกรรม
(3) ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการให้มีขีดความสามารถและเพียงพอ ตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อสนองความต้องการในประเทศ และการส่งออก
(4) ศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจโลหกรรมเบื้องต้นของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและพัฒนาการจัดการตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดท้ายของการบริโภค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานวิศวกรรมโลหการให้ได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโลหการ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

0.5772008895874