กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่อยู่ : ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน   ( 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
23 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือ ปริญญาเอก 10 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.)ตรวจแรงงาน พิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ระงับข้อขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
2.)ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอความเห็นที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงานตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
3.)เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือรูปแบบ และแนวปฏิบัติงานด้านแรงงาน
4.)ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมปัญหา และประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
5.)ประสานการปฏิบัติงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
6.)ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ารแรงงานให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.)ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : เป็นที่ประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแรงงาน
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และเอกสารแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จ

ทักษะ

สมรรถนะ
1.)เอกสารการสมัคร เอกสารการแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่ประจักษ์ทางด้านแรงงาน และแบบแสดงข้อเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติเมื่อได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 2.)ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ความประพฤติ ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติ หรือองค์ประกอบอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง จากข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1.)ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.)การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ทั้งสององค์ประกอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนจากองค์ประกอบที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)เท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0.3743999004364