กรมการค้าภายใน

ที่อยู่ : 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์   ( 17 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
10 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด รวมถึงระเบียบของทางราชการโดยทั่วไป เช่น ระเบียบงานสารบรรณ การเงินและการพัสดุ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ฯลฯ ในการพิมพ์ จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมการค้าภายใน

0.42320084571838