กรมควบคุมมลพิษ

ที่อยู่ : 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400


กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ( 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
21 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
ตามเอกสาร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / และความรับผิดชอบ
1. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
2. สนับสนุนการดำเนินงานในการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ และแผนบริหารจัดการองค์กร
3. ประสานการจัดทำโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. ติดตามข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดการมลพิษ การบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของกรม
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมควบคุมมลพิษ

0.43680095672607