กรมควบคุมมลพิษ

ที่อยู่ : 92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400


กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)   ( 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
21 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
ตามเอกสาร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / และความรับผิดชอบ
๑. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ และบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
๒. ประสานงาน สนับสนุน และร่วมดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
๓. รวบรวม และสนับสนุนข้อมูลด้านมลพิษของพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งของเสีย และเหตุฉุกเฉินสารเคมี
๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
๕. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุม แก้ไข และติดตาม เฝ้าระวังปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมควบคุมมลพิษ

0.29639983177185