กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่อยู่ : ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน   ( บัดนี้ - 12 กันยายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
4 กันยายน 2561
รายละเอียด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัตรต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ Online
4.สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัตงานของหน่วยงาน
5.งานธุรการและงานสารบรรณ
6.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ตามเอกสารความรู้ด้านธุรการและด้านระเบียบงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามเอกสารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามเอกสารสามารทำงานเป็นทีม ตามเอกสารมีมนุษยสัมพันธ์ ตามเอกสารมีจิตสำนึกการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ครั้ง (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

0.49920082092285