มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างฝีมือ   ( บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
2 ตุลาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือ
อัตราเงินเดือน : 10,180 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทางด้านช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ประกอบ เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงานที่จะจ้าง
2.ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ
3.กิจกรรมอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ทักษะ/สมรรถนะ : 1.มีความรู้ความสามารถด้านช่างทั่วไปและการซ่อมแซมเบื้องต้น
2.มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.32760095596313