มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( 3 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำแผน และโครงการกิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดโครงการงานศิลปวัฒนธรรม และดำเนินโครงการกิจกรรมตามผลผลิตด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
๓. ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ปี ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๕๐ คะแนน )

ทักษะ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ ( ๕๐ คะแนน )

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.31200098991394