มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0ตามเอกสาร2665ตามเอกสาร3777 ต่อ 6061ตามเอกสาร6067 โทรสาร : 02ตามเอกสาร280ตามเอกสาร0427
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมดูแล รักษา ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒. บันทึกวีดีทัศน์ การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)
๔. ตรวจ ซ่อมคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง Software ต่าง ๆ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน )

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ตามเอกสาร การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.43680095672607