มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( 3 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ควบคุมดูแล รักษา ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
๒. บันทึกวีดีทัศน์ การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ
๓. ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)
๔. ตรวจ ซ่อมคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง Software ต่าง ๆ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน )

ทักษะ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.45240092277527