กรมบังคับคดี

ที่อยู่ : ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


กรมบังคับคดี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ( 9 - 29 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
28 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
ด้วย กรมบังคับคดี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
1 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2 เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยดำเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง ดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน ส่งมอบการครอบครอง หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างอื่นตามที่ผู้นำยึดนัดหมาย โดยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และระเบียบคำสั่งกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดการให้มีการเก็บรักษาทรัพย์ที่ยึดไว้ตามแต่กรณี รายงานการยึดทรัพย์พร้อมด้วยบัญชีทรัพย์ต่อศาล
(3) ทำประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ ส่งประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียในคดีและปิดประกาศตามระเบียบ และดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ หรือประมูลทรัพย์สินและโอนหรือส่งมอบทรัพย์แก่ผู้ซื้อ
(4) พิจารณา วินิจฉัย คำร้อง คำแถลงต่างๆ เกี่ยวกับการของดบังคับคดี การถอนการยึด การถอนการบังคับคดี การขอสวมสิทธิ์บังคับคดีแทน หรือวินิจฉัยคำร้องคำขออื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีเพื่อเสนอสั่งหรือเพื่อสั่งในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดี
ด้านการบังคับคดีล้มละลาย โดยดำเนินการ
(1) ทำประกาศแจ้งคำสั่ง/คำพิพากษาของศาล
(2) สอบสวนลูกหนี้เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(3) เรียกประชุมเจ้าหนี้ และไต่สวนลูกหนี้
(4) รวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีลูกหนี้มีสิทธิ์เรียกร้อง
(5) ทำความเห็นคำสั่งในสำนวนสาขา เข่น สำนวนคำขอรับชำระหนี้ ทวงหนี้ ร้องขัดทรัพย์ เพิกถอนการโอนต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ
(6) ขอให้ศาลสั่งปิดคดี เมื่อมีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ ครั้งที่สุดแล้ว หรือดำเนินการอื่นใด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(7) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย
ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยดำเนินการ
(1) ประกาศโฆษณา แจ้งคำสั่งศาล มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งเจ้าหนี้ตามกฎหมาย
(2) ตรวจรับคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
(3) รายงานผลการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการการโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ในการ
ฟื้นฟูกิจการเพื่อรายงานศาลทราบ
(4) พิจารณาวินิจฉัยคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
(5) ดำเนินการออกคำสั่งการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ กรณีการโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
(6) ดำเนินการประชุมเจ้าหนี้ และรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้ต่อศาล
(7) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการส่งประกาศ และคำสั่งให้เจ้าหนี้ทราบ ตลอดจนการดำเนินการ ซึ่งต้องใช้วิชาชีพกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เช่น การทวงหนี้ การหักกลบลบหนี้ การเพิกถอนการโอน การวินิจฉัยการลงคะแนนเสียง เป็นต้น
ด้านการวางทรัพย์/งานนิติการ โดยดำเนินการ
งานวางทรัพย์
(1) ตรวจสอบคำร้องขอวางทรัพย์ และเอกสารต่างๆ ของผู้วางทรัพย์ สอบสวนและพิจารณาให้ความเห็นการสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนวางทรัพย์ และจัดทำบัญชีแยกประเภทเมื่อให้รับวางทรัพย์
(2) แจ้งผู้วางทรัพย์ และแจ้งการวางทรัพย์หรือวางเงินแก่นายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง กรณีการวางทรัพย์หรือวางเงินเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีทะเบียน
(3) พิจารณาคำร้องขอถอนทรัพย์ พิจารณาขออนุญาตต่อศาลนำทรัพย์ที่วางออกขายทอดตลาดทรัพย์ตามที่ลูกหนี้หรือผู้วางทรัพย์ให้ความยินยอมและมอบอำนาจ
งานนิติการ
(1) ดำเนินการตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน
(2) จัดทำข้อมูลคลังความรู้ทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าด้านกฎหมาย การเงินและบัญชี การบริหารงานทั่วไป และอื่น ๆ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
(4) ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำงานนิติกรรมสัญญา เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างเหมาบริการ หรือสัญญาลาศึกษาต่อ เป็นต้น
งานวินัย
(1) ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรม
(2) ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ การร้องทุกข์กล่าวโทษ และขอความเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยการละเมิดได้
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา และการลาที่ไม่อยู่ในอำนาจอธิบดี เพื่อให้เกิดสิทธิถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(5) ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในกระบวนการยุติธรรม
(6) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่องร้องเรียน และสถิติการลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นสถิติ และหลักฐานทางราชการในการปฏิบัติงาน
(7) ดำเนินการส่งเสริมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ให้มีวินัย และรักษาคุณธรรม ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับของ ก.พ. เพื่อให้เกิดความประพฤติที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาทั้งก่อนและระหว่างการดำเนินการบังคับคดี เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
(2) ติดตามและประเมินผลการไกล่เกลี่ยและจัดเก็บสถิติลักษณะของการเจรจาที่สัมฤทธิ์ผล จัดเป็นองค์ความรู้ในการดำเนินการ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
(3) จัดอบรมผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดอบรมเผยแพร่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีให้แก่ประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ย
(4) ตรวจสอบคำร้องขอไกล่เกลี่ยและสำนวนคดีที่เกี่ยวข้อง จัดทำสำนวนไกล่เกลี่ยขึ้นใหม่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดทำรายงานการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำบันทึกข้อตกลงให้คู่กรณีในกรณีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ติดตามและดูแลให้คู่กรณีปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง
(5) จัดทำศูนย์ไกล่เกลี่ยให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(6) ส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีทุกรูปแบบ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ภายในสำนัก กอง สำนักงานและบุคคลภายนอก หรือองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ประสานงานในระดับกองและเจ้าหน้าที่ด้วยกันหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในงานการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวางทรัพย์ งานนิติการ การดำเนินการทางวินัยและจรรยา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ รวมถึงติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานทั่วไป

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
- กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมบังคับคดี

0.32760000228882