มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 17 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
2 มกราคม 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขา
2. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานสหกิจศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในฝ่ายวิชาการและวิจัย เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานจัดทำค่าสอน งานบริการนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของนักศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงาน
(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์วาระการประชุมและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานและการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
(4) พัฒนาและดำเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) พัฒนาและดำเนินงานหลักสูตร
(6) ดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย
(7) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมกำหนดแผนงานประจำปี และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์

3. ด้านการประสานงาน
ประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและวิจัยให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะรวมทั้งนักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

4. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา บุคคล หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป 1. มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ 7. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 9. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร การประเมินครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
คุณลักษณะที่ต้องการ 1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี 3. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี 4. เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน 5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 7. เป็นที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง โดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฎิบัติงาน 8. เป็นผู้มีแนวคิด ทัศนคติที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการณ์ไกล 9. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร การประเมินครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : 7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรร ในการประเมินครั้งที่ 1และการประเมินครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0.29640078544617