คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (บัดนี้ - 14 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชา ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
3 มีประสบการณ์ด้านการทํางานการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวอื่นๆ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/900_3873-20190109101118.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.76440095901489