จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดําเนินการรับบุคคล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน(ตรวจสอบภายใน) บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร
11 มกราคม 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน(ตรวจสอบภายใน)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.1 ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มีประสบการณ์ในการบริหารหน$วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.3 ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว$า 10 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ตั้งแต บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

เว็บไซต์

https://www.jobthaiweb.com/attachgov/900_3759-20190111092412.pdf

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.54600095748901