สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ   ( บัดนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
16 มกราคม 2562
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ
อัตราเงินเดือน : 9400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้
ตามเอกสาร ความสามารถทั่วไปด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ และด้านเหตุผลในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพการหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
ตามเอกสาร วิชาภาษาไทยด้านความเข้าใจภาษา บทความหรือข้อความที่กำหนดให้ รวมทั้งการสรุป ตีความและทดสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
ตามเอกสาร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ทักษะ/สมรรถนะ : 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประเมินบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

0.35879993438721