กรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่อยู่ : 218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานนิติกร   ( 24 มกราคม - 31 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
18 มกราคม 2562
รายละเอียด
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานนิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษาศาลปกครองและศาลยุติธรรม ในการเสนอแนะแนวทางร่างกฎหมาย ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ค้นคว้าและวิเคราะห์ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง
ทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตีความและวินิจฉัยปัญหา
ข้อกฎหมาย ให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง การดำเนินการวินัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย.

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ดังนี้ ตามเอกสาร พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามเอกสาร กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน ตามเอกสาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามเอกสาร การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง

0.3899998664856