กรมการจัดหางาน

ที่อยู่ : ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
22 มกราคม 2562
รายละเอียด
กรมการจัดหางาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อัตราเงินเดือน : 40,080 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับปริญญาบัตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร, ทำงานที่มีความสำคัญ ท้าทาย มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร, การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอันเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการแรงงาน, การถ่ายทอดความรู้ นิเทศงาน การวัดและประเมินผล และการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายแก่หน่วยงาน
4.มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 เรื่อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านปฏิบัติการ
1.1 ให้คำปรึกษาการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก
ที่เหมาะสมกับแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบัน และครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ประสงค์จะทำงาน
1.2 เสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เชิงลึก ด้วยแนวคิดหรือนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครงานให้ตรงกับความต้องการ
ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงาน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก และประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ ก่อนวางแนวทางในการปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ให้เจ้าหน้าที่นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2.ด้านวางแผน
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างและปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของกลุ่มจังหวัดที่ปฏิบัติงาน (กลุ่มจังหวัด EEC, กลุ่มจังหวัด Smart City และกลุ่มจังหวัดที่มีสถานประกอบการและการจ้างงานจำนวนมาก) เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อให้ผล
การวิเคราะห์ภาพรวมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับความต้องการแรงงานของประเทศ ปรับกำลังแรงงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน และวางแนวทาง
การรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน
2.2 วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ของกรมการจัดหางานให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน
2.3 วางแผนและร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐและเพิ่มศักยภาพให้บริการของรัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 รวมทั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมหารือ เจรจา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน
4.ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหางาน หรือผู้ต้องการหางานทำ
4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึกได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
5.ปฏิบัติงานตาม Action Plan ที่กรมการจัดหางาน
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ


เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมการจัดหางาน

0.49920105934143