จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ A-5   ( บัดนี้ - 2 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : อาจารย์ A5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบําบัด หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ํากว่านี้ และต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบัดบัด
ตามเอกสารต้องมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ยังไม่หมดอายุ
ตามเอกสาร ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สัมภาษณ์เพื่อประเมินเจตคติและทัศนคติในการทํางานรวมกับผู้อื่น จํานวน 30 คะแนน
2. สัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะตามจรรยาบรรณของจุฬาฯ จํานวน 10 คะแนน
3. สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คะแนน
ในตําแหน่ง
4. ประเมินความรู้เฉพาะสาขา จํานวน 30 คะแนน
5. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 10 คะแนน
6. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 คะแนน
7.สอบสอน โดยให้ผู้สมัครใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 100 คะแนน
หมายเหตุ : ข้อที่ 3.4 – 3.6 ประเมินโดยการนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร TOEFL (PBT) 550
ตามเอกสาร TOEFL (ITP) 550
ตามเอกสาร TOEFL (iBT) 79
ตามเอกสาร CUตามเอกสารTEP 75
ตามเอกสาร IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.42119979858398