จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ A-5   ( บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ Aตามเอกสาร5
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางสาขาวิชาสุขศึก
ษาและพลศึกษา และ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามเอกสาร สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา และ/หรือ พลศึกษา
และจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีทางสุขศึกษาและพลศึกษา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสาร หัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกต้องเกี่ยวข้องกับพลศึกษา
ตามเอกสาร ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย 100 คะแนน
ตามเอกสาร วิชาเฉพาะตําแหน่ง 100 คะแนน
ตามเอกสาร ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน
2. เสนอผลงานวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ
100 คะแนน เสนอผลงานทางวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ 100 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร TOEFL (PBT) 550
ตามเอกสาร TOEFL (iBT) 79
ตามเอกสาร CUตามเอกสารTEP 75
ตามเอกสาร IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.31200003623962