มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 6 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
13 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย(คณะทันตแพทยศาสตร์)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บริหารจัดการด้านการศึกษา อาทิ กระบวนการเรียนการสอน การจัดระบบตารางสอน ตารางสอบ และกลุ่มเรียนของนักศึกษา รวมถึง กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2.การกำหนดแผนและดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และกำหนดแผนประชุมเพื่อพัฒนาและพิจารณา อาทิ รายวิชา หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน สรุปผลการศึกษา พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลบริหาร การศึกษา เป็นต้น รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำเอกสารการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และประสานงาน และให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นพรีคลินิก
4.ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1.อายุ 24ตามเอกสาร35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี อาทิ โปรแกรม Microsoft Office, SPSS
3.หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน
เพื่อประกอบการพิจารณา)
4.มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MUตามเอกสารELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.3744010925293