กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์   ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
1 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล
3. จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่
4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่กำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 60 คะแนน) ตามเอกสาร เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สิน ทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์ ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน (รวม 40 คะแนน) ตามเอกสาร เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการประเมิน : การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสาร สัมภาษณ์โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น (100 คะแนน)

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

0.42120099067688