สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร
7 มีนาคม 2562
รายละเอียด
ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน 4 ระดับ
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
เว็บไซต์
http://job2.ocsc.go.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

0.7956018447876