วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ที่อยู่ : เลขที่ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ

ประกาศรับสมัคร
4 มกราคม 2551
รายละเอียด
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จำนวน 145 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.หมวดวิชาเลือกเสรี
3.หมวดวิชาทหาร
4.หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ
นอกจากนี้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะผู้นำทางทหาร

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ.ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2531-2534)

3.สัญชาติไทย บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจชั้นประทวน ซึ่งเป็นสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดสำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดามารดาต้องเกิดในประเทศไทย

4.มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

5.มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การพิจารณาคัดเลือก

ใช้ผลการสอบวัดความรู้ เช่นเดียวกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณาจากคะแนนวิชาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังต่อไปนี้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านรอบวิชาการ จะทำการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์

จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโดยทุนส่วนตัว จำนวน 40-60 คน

จำหน่ายระเบียบการสมัครและใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2551 ที่

-วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. ราคาเล่มละ 100 บาท

-สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ 150 บาท โดยซื้อธนาณัติ สั่งจ่าย ปณจ.สำเหร่ ในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและส่งมาที่ เลขที่ 504 /57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อที่หน้าซองให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซอง "ซื้อระเบียบการสมัคร"

กำหนดการรับสมัครและส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม-17 มีนาคม 2551

สอบถามรายละเอียดโทร.0-2475-2614, 0-2475-2625
เว็บไซต์
http://www.navy.mi.th/nnc/


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

0.43680095672607