กองทัพเรือกองทัพเรือ รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้-13 มิ.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
6 มิถุนายน 2551
รายละเอียด
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบแข่งข ันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำ ปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1.เพศชาย/หญิง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1.1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
1.2 สาขาคณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
1.3 สาขาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
2.เพศชาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หรือสำนักงาน ก.พ.รับรองว่าเทียบเท่ากับคุณวุฒิสาขาวิชาดังกล่าว
2.ผู้สมัครสาขาตามข้อ 1.2 และ 1.3 จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรอักษรศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ในสาขาภาษาอังกฤษ
3.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2516-13 มิถุนายน 2533)
4.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
5.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 160 ซม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป

การจำหน่ายระเบียบการและการรับสมัคร

1.จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

-กรมกำลังพลทหารเรือ ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2475-5355
-ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2475-5427, 0-2475-5429 และ 0-2475-5505
-ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ที่กิจการห้องเย็น โทร.0-3870-0265 และที่กิจการอาคารรับรอง โทร.0-3843-8844 และ 0-3843-7962

2.สมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ บริเวณชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-2475-3176 และ 0-2475-4671
เว็บไซต์
http://www.navy.mi.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กองทัพเรือ

0.14040088653564