มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่ : 96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับวุฒิปริญญาโท - เอก (บัดนี้ - 17 มีนาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
12 มีนาคม 2552
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

- วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการบริหาร สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ผลการวิจัย จำนวน 1 เรื่อง (ผ่านการนำเสนอระดับประเทศ และต้องไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในทุก ๆ ระดับ

3. นำเสนอโครงการด้านการสนับสนุนงานวิชาการหรือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 เรื่อง

4. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารข้อมูลได้เป็นอย่างดี

2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศว กรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศว กรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล

4. มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนา และสามารถเป็นพิธีกรในการจัดฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

- วุฒิปริญญาโท ทางด้าน (วศ.ม./ค.อ.ม./วท.ม.) สาขาวิศว กรรมการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน (วศ.บ./สถ.บ./ค.อ.บ./บธ.บ./ทบ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาการจัดการก่อสร้าง

- เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องผ่านการศึกษาแผนก ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์

- ระดับปริญญาตรีต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

4. อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้าน (สถ.ม./ค.อ.ม./วท.ม./ค.ม.) สาขาศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน (สถ.บ./ค.อ.บ./วท.บ./ออ.บ.) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

- ระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องผ่านการศึกษาแผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์

- ระดับปริญญาตรีต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

5. อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและออกแบบชุนชนเมือง

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สถ.ด) สาขาการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผน ภาคและเมือง หรือสาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมือง

6. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิปริญญาโท (วศ.ม/ค.อ.ม/วท.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ./อส.บ/ค.อ.บ./วท.บง) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- เกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องผ่านการศึกษาแผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถด้าน Hardware และ Software ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการวัดคุม

- เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.30 และต้องผ่านการศึกษาแผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์

- วุฒิปริญญาตรีต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

8. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมวัดคุม วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการวัดคุม

9. อาจารย์ สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (สถาบันพัฒนาและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เทคโน โลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยา ศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน สถาปัตยกรรม ผังเมือง การออกแบบสภาพแวดล้อม

10. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- มีประสบการณ์ด้านวิจัยและด้านการสอนอย่างน้อย 5 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมคอนกรีตเสริมแรง หรือคอนกรีตอัดแรง

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) สามัญวิศวกรขึ้นไป

11. อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-สังคม/มนุษย์ ปฏิบัติงานที่ คณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านศาสนา ปรัชญา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษยศาสตร์

12. อาจารย์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-พลศึกษาและนันทนาการ

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพลศึกษา

- มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปี

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ตึกคณะบริหารธุรกิจ (ชั้นล่าง) ภายในวิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2889-4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th ค่าสมัคร 100 บาท


เว็บไซต์
http://www.rmutr.ac.th
http://hr.rmutr.ac.th

นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0.36861109733582