พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


0.29640102386475