พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


0.39000105857849