เปิดสอบ 2024 งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

สมัครงาน กดที่นี่

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2567 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกร ( ปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2567 )


กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) งานส่งเสริมคุณธรรม งานประเมินองค์กรคุณธรรม และงานคุ้มครองจริยธรรมของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ได้แก่ การตอบข้อหารือ การวินิจฉัย การตรวจสอบ สืบสวน และสอบสวน เป็นต้น เพื่อการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณานำเสนอข้อมู .. อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลงวันที่ 22-05-2024

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักทรัพยากรบุคคล ( ปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2567 )


กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.ด้านการปฏิบัติการ (๑)ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ (๒)ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓)ศึกษา รวบรวม และวิเค .. อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลงวันที่ 22-05-2024

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 5 มิถุนายน 2567 )


กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ (๑)จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๒)ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย (๓)ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือ ในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน (๔)ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ๒.ด้านการบริการ (๑)ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระด .. อ่านต่อ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลงวันที่ 22-05-2024

4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024


5. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, นายแพทย์ปฏิบัติการ(สาขาศัลยศาสตร์) ( ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, นายแพทย์ปฏิบัติการ(สาขาศัลยศาสตร์) ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

6. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500-18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

8. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 7 มิถุนายน 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ปิดรับสมัคร 4 มิถุนายน 2567 )


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) จัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บและตรวจรับวัตถุเสพติด 2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บยาตามหลัก FIFO แบ่งประเภทของวัตถุเสพติด 3) จัดเก็บวัตถุเสพติดโดยแบ่งประเภทเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ 4) จัดเตรียมวัตถุเสพติดตามรายการเบิก-จ่ายยาจากเอกสาร 5) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมวัตถุเสพติด ก่อนจ่ายออกจากคลัง ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ 6) บันทึกข้อมูลและตัดจ่ายรายการวัตถุเสพติดในสต๊อกการ์ด 7) บริหารงานเอกสารข้อมูลการเบิก-จ่ายให้ตรงตามเอกสารขอเบิก / การเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ 8) ตรวจนับ stock ยา ให้ตรงตามบัญชีปริมาณคงคลัง 9) ตรว .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลงวันที่ 21-05-2024

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 21-05-2024

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046800136566162