logo โลโก้ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด โรงงานผลิตยาแผนโบราณ
ที่ตั้ง 22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ 0869695156
LineID @421yjchi
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
1. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร)
- - กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้ - พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต แล
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุฒิการศึกษา ป. ตรี ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
- เงินเดือน : 25,000ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร)
- - ควบคุมดูแล และ ทำการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของงาน QC ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดตามปัญหาในไลน์ผลิต และ ตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพงาน - รวบรวมผลการตรวจสอบประจำวัน รวมทั้งปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในแต
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัด
-วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
3. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก)
- - จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่างๆ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบเข้า , ปล่อยผ่านสินค้าสำเร็จรูป - กำหนดมาตรฐานและวิเคราะห์ปัญหา Defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์ - ดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจ
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : -
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
4. หัวหน้าฝ่ายผลิต
- - กำหนดแผนการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และ มอบหมายให้แต่ละกะดำเนินการผลิต - ควบคุมดูแลการผลิตของแต่ละกะผลิต ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน - บำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตในเบื้องต้น
- เพศชาย-เพศหญิง
-วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามประสบการณ์
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
5. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก)
- -ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกร
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุฒิการศึกษา ป. ตรี ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
- เงินเดือน : 30,000
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
6. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร )
-
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุุฒิการศึกษา ป. ตรี ( สาขาที่เกี่ยวข้อง)
- เงินเดือน : 25,000-30,000
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
7. หัวหน้าคลังสินค้า
- 1. ดูแล ควบคุม วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 14,000+
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
8. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor)
- 1. ควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ หลังการบรรจุและปิดฝา ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด 2. จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัต
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัด
-มีประสบการณ์ความรู้ ด้านควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
9. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก
- - จัดเจรียมเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด - สนับสนุนช่วยเหลือจัดการกรรมวิธีการผลิต - เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต - รักษาและปรับปรุงเครื่องฉีดพลาสติกในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - set up และ ควบคุมเคร
- เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
-การศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. สาขาเทคนิคช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต,ช่างยนต์,ไฟฟ้า,ช่างเทคนิค
- เงินเดือน : 16,000++
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
10. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- - จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท - ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธตามนโยบายบริษัท - ใ
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
- เงินเดือน : 14,000+
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
11. ช่างซ่อมบำรุง
- 1. ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2. ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3. จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลเครื่องม
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล , อิเล็กทรอนิกส์
-มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรเบื้องตัน
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
12. วิศวกรซ่อมบำรุง
- 1. ควบคุมดูแลส่วนงานซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO GMP HACCP FSSC 2. ควบคุมการดูแลการซ่อมเครื่องจักร ให้เสร็จตามกำหนดเวลา 3. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจัก
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, สาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
- - ดูแลและพัฒนาลูกค้าเก่า และ นำเสนอขาย สินค้าใหม่ อย่างต่อเนื่อง - เปิดลูกค้าใหม่ - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาด และความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง - บันทึก update ข้อมูลลูกค้าและ มีการติดต่อลู
- - ประสบการณ์ในด้านการตลาดและการขายต่างประเทศ การส่งออก อย่างต่ำ 3 ปี
-- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
14. ธุรการฝ่ายผลิต
- 1.จัดทำแผนและรายงานการผลิตของฝ่ายผลิต 2.ควบคุมดูแล บริหารจัดการฝ่ายผลิต 3.จัดทำใบเบิก/ใบคืน วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป 4.เช็คสต็อค วัตถุดิบ/อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการผลิต 5.บันทึกข้อมูลลงในโ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปวช.หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
นครปฐม 5 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0