logo โลโก้ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

picture ภาพประกอบ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตครบวงจร
- ให้ความรู้ วางแผนการประกันสุขภาพ /การประกันภัยทรัพย์สิน
- ให้คำปรึกษาในการวางแผนด้านภาษี
- วางแผนแนะนำการเกษียณอายุ รับบำนาญส่วนบุคคล
- วางแผนทุนการศึกษาบุตร ถึงระดับมหาลัยทั่วโลก
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
ที่ตั้ง เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 086-191-1196 , 062-492-5953
LineID @805mmnix
แผนที่ Google Map Google Map MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
1. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime
- - ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวการประกันชีวิตและการประกันภัย - ติดต่อองค์กร/หน่วยงาน/โรงงานให้ทางเลือกประกันกลุ่มแก่พนักงานหรือประกันภัยกับตัวทรัพย์สิน - วางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทเพื่อขยายงาน - ประชาสัม
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
-มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง
เงินเดือน : 15,000-50,000(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
รับทุกจังหวัด 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
2. เจ้าหน้าที่การตลาด
- - ให้คำปรึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน -ทำการตลาดออนไลน์ online และ Offline
- เพศ : ชาย/ หญิง อายุ /23 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาในระดับปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
3. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ)
- 1.ทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา 4-6 เดือน 2.สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้คำปรึกษาการตลาด ให้กับบริษัท 3.วางแผนการตลาด การบริหารทีมงาน
- ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
รับทุกจังหวัด 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
4. ที่ปรึกษาการเงิน IC license
- - ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ - ให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี - ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจร
- ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาเกี่ยวข้องการเงินการธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
5. ธุรการ ประชาสัมพันธ์
- - ติดตามเอกสารให้ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำ คำปรึกษากับลูกค้า
- ปริญญาตรี ทุกสาขา (สาขาเกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 8,000
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
6. เลขานุการ
- - ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด
- เพศหญิงอายุ23ปีขึ้นไป
-มีไหวพริบ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน : 6,000 ขึ้นไป
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
7. นักการตลาดออนไลน์
- -ทำเพจ หรือเวปไซต์ หรือไลน์แอด ยิงแอดโฆษณาเป็น -สามารถทำงานที่บ้านหรือที่ทำงานได้ -คิดค้นทำคอนเทนต์ใหม่ๆ
- เพศ : ชาย/ หญิง อายุ /23 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15,000-50,000(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
รับทุกจังหวัด 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
8. Sale Manager
- - บริหารงาน ประชุม อมรม - ขยายการตลาด ประสานงานขาย - ฝึกอบรม พัฒนาตนเองและบุคคลากร - ออกตลาด พบปะกลุ่มลูกค้า
- ชาย/หญิง อายุ 27ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ งานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
9. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ
- 1.สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำบูธได้ 2.สามารถให้คำแนะนำปรึกษาผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ 3.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- วุติ ปวส.ขึ้นไป
-อายุ 23 ปี ขึ้นไปหรือมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : 10,000(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ภาคเหนือ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
10. ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตคุณภาพโครงการพิเศษ MTL 5ํ YEARS โบนัส 5ล้าน
- - สามารถ ทำงานเต็มเวลาได้ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00น - สามารถ เข้าอบรมทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเอง - ออกตลาดร่วมกับงาน Event ของบริษัทได้ - วางแผนการเงินครบวงจร ให้ลูกค้าได้ - สามารถทำงานออนไลน์ได้
- มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน IC licence (พิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือน : 30,000-100,000(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
รับทุกจังหวัด 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
11. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA NEXT
- - สามารถ ทำงานเต็มเวลาได้ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00น - สามารถ เข้าอบรมทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเอง - ออกตลาดร่วมกับงาน Event ของบริษัทได้ - วางแผนการเงินครบวงจร ให้ลูกค้าได้
- ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ งานขาย หรือ งานสายการเงิน 2ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000-50,000
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
12. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP
- - สามารถ ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแบบครบวงจรได้ - สามารถให้คำปรึกษาวางแผนด้านการลงทุนกองทุนรวม ยูนิตลิงค์ - ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ - สามารถให้คำปรึกษาวางแผนด้านการลดหย่อนภาษี - สามารถให
- ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
-สอบผ่าน หรือมีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน IC จากกลต.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : 20,000-100,000(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
เชียงใหม่ 2 วัน
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
13. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย
- -แนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต -แนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันวินาศภัย (ประกันรถ.โรงงาน,บ้าน) -บริการลูกค้าเดิม ของบริษัท สิทธิเมืองไทยสไมล์คลับ
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
-ทุกเพศ ที่อายุ25ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 10,000-100,000(รายได้รวม)
MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
รับทุกจังหวัด 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0